Algemene voorwaarden De BesparingsPartner

Tot stand gekomen op 23 december 2013.

Algemene Voorwaarden De BesparingsPartner, gevestigd te Rotterdam, Schiekade 34 3032 AJ, ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 56252102.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De algemene voorwaarden als hierna vermeld.

De BesparingsPartner: De BesparingsPartner, ingeschreven bij de KvK te Rotterdam onder nummer 56252102.

Bedrijf: De wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: Een wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die De BesparingsPartner voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Koop/Dienstverlening op afstand: De overeenkomst tussen de wederpartij en De BesparingsPartner, waarbij in het kader van een door de De BesparingsPartner georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Leverancier: Het bedrijf die via De BesparingsPartner producten en/of Diensten ter beschikking stelt en/of waarmee de Wederpartij via De BesparingsPartner een overeenkomst mee geeft afgesloten.

Opdracht: De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen De BesparingsPartner en de wederpartij.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en De BesparingsPartner.

Wederpartij: Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en deelneemt aan het Collectief. Onder de Wederpartij vallen zowel consumenten als bedrijven.

 

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en Overeenkomst gesloten tussen De BesparingsPartner en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met De BesparingsPartner, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden De BesparingsPartner en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met De BesparingsPartner zijn overeengekomen.

De BesparingsPartner

De BesparingsPartner fungeert als een tussenpersoon tussen de Wederpartij en de Leverancier met als doel om aanbod en vraag op het gebied van, maar niet beperkt tot, energie, telefonie en verzekeringen bij elkaar te brengen.

De BesparingsPartner is geen partij in de daadwerkelijke overeenkomst tussen de Wederpartij en de Leverancier.

De BesparingsPartner garandeert op geen enkele wijze dat er tussen de Wederpartij en een Leverancier een overeenkomst tot stand komt.

Totstandkoming overeenkomst

De Overeenkomst tussen de Wederpartij en De BesparingsPartner komt tot stand door aanmelding van de Wederpartij bij het collectief.

De Wederpartij kan zich telefonisch en digitaal aanmelden bij het collectief van De BesparingsPartner. Aanmelding en deelname bij het collectief is gratis.

Indien aanmelding telefonisch geschiedt, zal de Wederpartij haar gegevens en de toestemming voor opvragen gegevens middels een Voicelog aan De BesparingsPartner verstrekken.

Indien aanmelding digitaal geschiedt, zal de Wederpartij haar gegevens en de toestemming voor gegevens opvraag digitaal verstrekken.
Door deelname aan het collectief verleent de Wederpartij toestemming aan De BesparingsPartner om namens het collectief waar de Wederpartij deelnemer van is te onderhandelen over tarieven en voorwaarden voor bepaalde diensten van een Leverancier.

Door aanmelding geeft de Wederpartij De BesparingsPartner toestemming de Wederpartij telefonisch, per e-mail of per post te benaderen met een aanbod van de Leverancier.

Bij het aangaan van de overeenkomst met de Leverancier kan de Wederpartij er voor kiezen de betalingen middels automatische incasso, factuur of acceptgiro te laten geschieden. Indien de Wederpartij toestemming geeft voor automatische incasso, geeft zij de Leverancier toestemming de facturen te automatisch te incasseren op een door de Wederpartij opgegeven rekeningnummer.

Indien de Wederpartij zich telefonisch heeft aangemeld ontvangt de Wederpartij een email ter bevestiging van de aanmelding bij De BesparingsPartner. In debevestiging e-mail wordt de werkwijze van De BesparingsPartner, het algehele proces uitgelegd.

Bij  aanmelding en deelname aan het collectief is de Wederpartij gehouden om in ieder geval binnen 1 werkdag te controleren of de e-mail van De BesparingsPartner is ontvangen.

Indien de Wederpartij na aanmelding bij het collectief binnen één werkdag geen e-mails heeft binnengekregen van De BesparingsPartner dient de Wederpartij zo spoedig mogelijk telefonisch contact met De BesparingsPartner op te nemen.

Aanmelding

Voor aanmelding is vereist dat de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de Wederpartij minimaal 18 jaar oud is, woont op een door De BesparingsPartner verifieerbaar adres of als bedrijf of rechtspersoon ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.

De BesparingsPartner heeft het recht te allen tijde de aanmelding en deelname van de Wederpartij te weigeren.

De Wederpartij garandeert dat de door hem verstrekte gegevens juist, volledig en niet onrechtmatig zijn. Indien de gegevens van de Wederpartij na aanmelding wijzigen, is de Wederpartij zelf verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken van deze gegevens aan De BesparingsPartner.

De BesparingsPartner is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De BesparingsPartner is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste, onvolledige of onrechtmatige gegevens.

De BesparingsPartner verwijdert de aanmelding van de Wederpartij indien:

 • de rechtsgeldige vertegenwoordiger van de Wederpartij minderjarig is;
 • de Wederpartij onjuiste, onvolledige of onrechtmatige gegevens heeft verstrekt;
 • indien de Wederpartij onder curatele is gesteld;
 • indien de Wederpartij in de schuldsanering zit;
 • indien de Wederpartij met de Leverancier of verschillende Leveranciers betalingsproblemen heeft ondervonden.

Collectieve ronde

Elk collectief heeft een bepaalde looptijd.

De looptijd van de collectieve ronde bedraagt voor de Wederpartij één maand, tenzij omstandigheden anders vergen.

De looptijd van het collectief kan de Wederpartij vinden op de Website.

De BesparingsPartner behoudt zich het recht om een door haar vermelde sluitingsdatum op te schorten.

Indien een collectief sluit kan de Wederpartij zich niet meer aan melden. De Wederpartij kan zijn/haar machtiging te allen tijde intrekken.

Beëindiging deelname

De Wederpartij heeft het recht de deelname aan het collectief te allen tijde stop te zetten, mits een collectieve ronde actief is.

De Wederpartij kan de deelname telefonisch of per e-mail stop zetten.

Aanbod Leverancier

Na selectie van het beste bod door De BesparingsPartner stelt De BesparingsPartner het beste aanbod van de Leverancier aan de Wederpartij voor.

Het aanbod wordt per e-mail gedaan. Indien de Wederpartij in de hoedanigheid als Bedrijf op treedt en meerderen vestigingen onder zich heeft, zal het aanbod naar de hoofdvestiging worden toegestuurd.

 

Vanaf het moment van ontvangst van de aanbieding wordt de wederpartij teruggebeld door De BesparingsPartner om na te gaan of de wedepartij de aanbieding accepteert of afslaat. Indien de wedepartij het bod accepteert wordt deze doormiddel van een bandopname/voicelog vastgelegd.

Indien de Wederpartij het aanbod heeft afgeslagen doet de Wederpartij automatisch mee met de volgende nieuwe collectieve ronde.

De BesparingsPartner kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is De BesparingsPartner daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij De BesparingsPartner anders aangeeft.

De BesparingsPartner garandeert op geen enkele wijze dat de overeenkomst tussen de Wederpartij en de Leverancier tot stand komt en/of dat de Leverancier de aanvaarding van de Wederpartij geaccepteerd.

De Leverancier heeft niet het recht om de Wederpartij als klant te weigeren. De Leverancier heeft wel het recht om een borgstelling te verlangen van de Wederpartij in de onderstaande gevallen:

 • indien de Wederpartij onder curatele is gesteld;
 • indien de Wederpartij in de schuldsanering zit;
 • indien de Wederpartij met de Leverancier betalingsproblemen heeft ondervonden.

Indien de Leverancier de aanvaarding van de Wederpartij niet accepteert, stelt De BesparingsPartner de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Totstandkoming overeenkomst Leverancier

De Wederpartij is verantwoordelijk voor het aangaan en het opzeggen van de overeenkomst met de Leverancier.

De Leverancier is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

Wijziging overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt De BesparingsPartner de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De BesparingsPartner zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal De BesparingsPartner de Wederpartij hierover tijdig inlichten.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en De BesparingsPartner zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Uitvoering overeenkomst

De BesparingsPartner zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De BesparingsPartner heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

De looptijd van de collectieve rondes is slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Koop en/of Dienstverlening op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid als consument.

Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig dagen te geschieden.

Ingeval van Koop en/of Dienstverlening op afstand heeft De BesparingsPartner het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

Ingeval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de De BesparingsPartner geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst na dertig kalenderdagen te herroepen indien De BesparingsPartner het product niet binnen dertig kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

Indien De BesparingsPartner niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende drie maanden na de ontvangst van de door De BesparingsPartner geleverde zaken of na het sluiten van de overeenkomst, zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien De BesparingsPartner in die drie maanden alsnog voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.

De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de De BesparingsPartner geplaatst standaardformulier voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien De BesparingsPartner met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra De BesparingsPartner de Dienst volledig heeft verricht.

Indien de Wederpartij de geleverde zaken terugzendt, dient de Wederpartij de zaken in een deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening van de Wederpartij.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Wederpartij verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Wederpartij De BesparingsPartner heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.

Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort De BesparingsPartner uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt De BesparingsPartner de Wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte en stort De BesparingsPartner uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde bedrag terug. Indien De BesparingsPartner en de Wederpartij overeenkomen dat een zaak van soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten voor het terugsturen voor rekening van De BesparingsPartner. Het voorgaande is alleen van toepassing indien de Wederpartij gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de bedenktijd.

Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 • onroerende goederen;
 • internetveilingen;
 • financiële diensten;
 • diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 • kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;
 • producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop De BesparingsPartner geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
 • producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
 • producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
 • producten en/of diensten van persoonlijke aard;
 • producten en/of diensten op maat gemaakt.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft De BesparingsPartner het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is De BesparingsPartner bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst De BesparingsPartner omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;
 • de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of niet toereikend is;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van De BesparingsPartner kan worden gevergd.

De BesparingsPartner behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is De BesparingsPartner bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is De BesparingsPartner bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • na het sluiten van de Overeenkomst De BesparingsPartner omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen;
 • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van De BesparingsPartner kan worden gevergd;
 • de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
 • de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • de Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van De BesparingsPartner op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien De BesparingsPartner de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is De BesparingsPartner niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door De BesparingsPartner geleden schade.

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan De BesparingsPartner of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop De BesparingsPartner geen invloed kan uitoefenen en waardoor De BesparingsPartner niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door De BesparingsPartner in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

De BesparingsPartner heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat De BesparingsPartner zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel De BesparingsPartner als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt De BesparingsPartner zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien De BesparingsPartner ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is De BesparingsPartner gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Aansprakelijkheid

De BesparingsPartner is nimmer verantwoordelijk voor het tot stand komen van en de uitvoering van de overeenkomst tussen de Wederpartij en de Leverancier. Tevens is De BesparingsPartner nimmer aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de door de Wederpartij en de Leverancier afgesloten Overeenkomst.
De BesparingsPartner is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van De BesparingsPartner.

De uitvoering van de Opdracht geschiedt geheel voor risico en verantwoordelijkheid van de Wederpartij. De BesparingsPartner is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van De BesparingsPartner.

De BesparingsPartner is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

De BesparingsPartner is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat De BesparingsPartner is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor De BesparingsPartner kenbaar behoorde te zijn.

Indien De BesparingsPartner aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van De BesparingsPartner beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan De BesparingsPartner uitkeert of tot maximaal het bedrag dat De BesparingsPartner van de Leverancier heeft ontvangen voor het aanbrengen van de Wederpartij als klant.

De BesparingsPartner is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door De BesparingsPartner ingeschakelde derden. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor (al dan niet kosteloze) diensten van derden, waarvan De BesparingsPartner de gebruikmaking ervan door de Wederpartij faciliteert in het kader van de totstandkoming van de Overeenkomst, of in het kader van de totstandkoming van de overeenkomst met de Leverancier. Dit is slechts anders indien die eventuele schade het gevolg is van bewuste roekeloosheid of opzet door De BesparingsPartner. In dat geval gelden niettemin, voor zover mogelijk, wel de in dit artikel bedoelde overige aansprakelijkheidsbeperkingen.

De Wederpartij dient de schade waarvoor De BesparingsPartner aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan De BesparingsPartner te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens De BesparingsPartner vervalt binnen één jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart De BesparingsPartner voor eventuele aanspraken van derden en Leveranciers, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien De BesparingsPartner door derden of de Leverancier mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden De BesparingsPartner zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van De BesparingsPartner en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens De BesparingsPartner en de door De BesparingsPartner (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van één jaar.

Intellectuele eigendom

De BesparingsPartner behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

De BesparingsPartner behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Geheimhouding

Zowel De BesparingsPartner als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, Wederpartijs en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Privacy

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan De BesparingsPartner verstrekt, zal De BesparingsPartner zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren. De Wederpartij kan deze gegevens op elk moment opvragen bij De BesparingsPartner.

Op verzoek van de Wederpartij verwijdert De BesparingsPartner de gegevens van de Wederpartij uit haar database.

De Wederpartij geeft door middel van inschrijving De BesparingsPartner toestemming om haar persoonsgegevens te delen met de desbetreffende Leverancier. Ten aanzien van andere partijen en/of derden mag De BesparingsPartner de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Het is De BesparingsPartner niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken aan andere partijen of derden dan de Leverancier, tenzij de Wederpartij hier uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak De BesparingsPartner gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en De BesparingsPartner zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De BesparingsPartner niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat De BesparingsPartner de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

De BesparingsPartner behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Cookies

Bij het bezoeken van onze website kan De BesparingsPartner informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan De BesparingsPartnerverstrekt en De BesparingsPartner verzamelt, zal De BesparingsPartner zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

De BesparingsPartner mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

De informatie die De BesparingsPartner verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

Het is De BesparingsPartner niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak De BesparingsPartner gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en De BesparingsPartner zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is De BesparingsPartner niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.

De Wederpartij gaat akkoord dat De BesparingsPartner de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

De BesparingsPartner behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Klachtenregeling

Indien de Wederpartij een klacht heeft omtrent de werkwijze van De BesparingsPartner dient de Wederpartij deze klacht binnen twee weken nadat de Wederpartij kennis heeft genomen van het bestaan van de klacht in te dienen.

De Wederpartij kan zijn klacht per e-mail of telefonisch kenbaar maken.

De BesparingsPartner zal er naar streven de klacht binnen 14 dagen af te handelen.

De BesparingsPartner behandelt alle klachten vertrouwelijk.

Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per post en per mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Toepasselijke recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij De BesparingsPartner partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

Geschillen tussen De BesparingsPartner en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. De BesparingsPartner en de Wederpartij zullen in geval van een geschil eerst trachten er onderling uit te komen alvorens zich tot de rechter te wenden,

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK te Rotterdam onder nummer 56252102.